ANKARA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
E-Posta      İletişim     Site Map

17 Nisan 2014 Perşembe      

  Anasayfa
  Kurumsal
  Mevzuat
  Şubeler
  Haberler
  Duyurular
  e-Devlet Çalışmaları
  İletişim

TARIMSAL YAYIM ve DANIŞMANLIK SINAVI BAŞVURULARI
İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ NİSAN AYI YEMEK LİSTESİ
GIDA İŞLETMELERİNİN DİKKATİNE!!
ANKARA VALİLİĞİNDEN OKUL KANTİNLERİNDE TEKNİK VE HİJYENİK ŞARTLARIN SAĞLANMASINA DAİR GENELGE
TAR-GEL PERSONELİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI.
MERA, YAYLAK, KIŞLAKLAR İLE UMUMA AİT ÇAYIR VE OTLAKIYELERİN KULLANIM ESASLARI
İl ve İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN DİKKATİNE
NORM KADRO CETVELLERİ
GIDA İŞLETMELERİ İÇİN ONAY BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER
GIDA ÜRETEN İŞLETMECİLERDEN KAYIT BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER

 GIDA İŞLETMELERİ İÇİN
KAYIT VE ONAY
 İŞLEMLERİNDE İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER


İletişim Telefonları

 

 İl Müdürlükleri Döner Sermaye
İşletmeleri 2013 Yılı
 Birim Fiyat Listesi

 


 
  Tarım Sektörü Ön Sözler
  Tarım Sektörü Toplantı Tutanakları 1
  Tarım Sektörü Toplantı Tutanakları 2
  Tarım Sektörü Toplantı Tutanakları 3
  Tarım Sektörü Eylem Planı
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DUYURU   .

 


 

Ankara Yl Tarym Müdürlü?ünden:

 D U Y U R U SERTYFYKALI TOHUM KULLANIMI VE SERTYFYKALI MEYVE/ASMA FYDANI/ÇYLEK FYDESY YLE

KAPAMA BA?/BAHÇE TESYSY DESTEKLEMELERY

Destekleme yapylacak çiftçiler -Ödemeler ilgili Tebli?de belirtilen usul ve esaslara göre, yurt içinde üretilip sertifikalandyrylan; a) Sertifikaly bu?day, arpa, tritikale, yulaf, çavdar, çeltik, nohut, kuru fasulye, mercimek, susam, yer fysty?y, kolza (kanola), aspir, patates, yonca, korunga ve fi? tohumluklaryny sadece mahsul elde etmek amacyyla kullanan çiftçilere, b) Sertifikaly fidan/fide kullanarak; en az 5 dekar bodur ve yary bodur meyve fidanlary ile kapama bahçe, en az 10 dekar di?er meyve/asma fidanlary ile kapama ba? ve bahçe ve en az 3 dekar çilek fidesi ile çilek bahçesi tesis eden çiftçilere, - Sertifikaly fidan ve fide ile yeni tesis kurarak destekten yararlanacak çiftçilerin kullanaca?y sertifikaly tür ve çe?itler; Bakanlyk Ara?tyrma Kurulu?larynca düzenlenmi? olan çe?it tavsiye listesine ve üretimine ihtiyaç duyulanlara göre Bakanlykça belirlenir. -Sertifikaly tohumluk kullanarak ekim/dikim yapan çiftçiler kullandyklary tohumluklary, 13/1/2008 tarihli ve 26755 sayyly Resmi Gazetede yayymlanan, Tohumculuk Piyasasynda Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeli?i hükümlerine göre yetkilendirilmi? üreticilerden veya tohumluk bayilerinden almak zorundadyrlar. Destekleme miktarlary - Ylgili Tebli?in 5 inci maddesinde belirtilen türlerin sertifikaly tohumluklaryny kullanarak ekim/dikim yapan çiftçilere, 2008 yylynda dekar ba?yna a?a?yda belirtilen birim miktarlara göre ödeme yapylyr.

1 Tritikale, arpa, çavdar, yulaf, korunga, fi? 3YTL/da
2 Bu?day, yonca 5YTL/da
3 Susam, kolza (kanola), aspir 4YTL/da
4 Nohut, kuru fasulye, mercimek 6YTL/da
5 Çeltik, yer fysty?y 8YTL/da
6 Patates 20YTL/da
7 Virüsten ari meyve fidany ile bahçe tesisi 200YTL/da
8 Narenciye, yary bodur ve tam bodur meyve fidany ile bahçe tesisi
ve narenciye bahçelerinde a?ylama ile çe?it de?i?tirme
150YTL/da
9 Di?er meyve türleri ile bahçe ve ba? tesisi 120YTL/da
10 Zeytin ( Gemlik hariç) fidany ile bahçe tesisi 100YTL/da
11 Zeytinde Gemlik çe?idi fidany ile bahçe tesisi 40YTL/da
12 Sertifikaly Antepfysty?y anacy ile bahçe tesisi 30YTL/da

Ba?vurularyn kabulü

 -Desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçiler ÇKS Yönetmeli?inde yer alan usul ve esaslara göre ÇKS kaydyny yaptyrdyklary il/ilçe müdürlüklerine ba?vurur. Ba?vurularda ÇKS bilgilerinin güncellenmesi, ÇKS kaydy yoksa kaydyn yapylmasy esastyr.

 -Ba?vurularyn, 2008 yyly yazlyk ekim/dikimler için bu Tebli?in yayymlanmasyndan itibaren 1 A?ustos 2008 tarihi mesai saati bitimine kadar, güzlük ekim/dikimler için ise 1 Ekim 2008 tarihinden, 31 Aralyk2008 tarihi mesai bitimine kadar yapylmasy gerekir.

-Dönemi içinde yapylmayan ba?vurular kabul edilmez.

-2007 yyly güzlük sertifikaly tohum ekimlerini, iklim ko?ullarynyn uygunsuzlu?u sebebiyle 31/12/2007 tarihine kadar yapamayyp, 2008 yyly ba?ynda ekimini yapan çiftçiler, ba?vuruda bulunmalary halinde ilgili Tebli? kapsamynda sertifikaly tohum kullanym deste?inden faydalanyrlar. Ba?vurularda istenilecek belgeler

 -Ba?vuru syrasynda, sertifikaly tohumluk kullanan çiftçilerden a?a?ydaki belgeler istenir.

a) Ba?vuru Dilekçesi

b) Talep Formu

-Bu formda bulunan sertifika ve fatura bilgileri tohumluk bayisi tarafyndan tasdik edildikten sonra, çiftçi sertifikaly tohumluk kullanylan araziye ait bilgiler kysmyny dolduracak ve imzalayacaktyr. Formda yer alan sertifika bilgileri, tohumluk sertifikasyndaki bilgiler ile uyumlu olmalydyr.

 c) Tohumluk saty? faturasy,

-Tohumluk fatura tarihi, tohumlu?un kullanyldy?y üretim sezonuna uygun olmalydyr. Tohumluk bayisi tarafyndan faturanyn arkasyna "bu fatura ile saty?y yapylan tohumluk ..................... tarih ve ………..…….. no’ lu sertifikaya aittir." ifadesi yazylarak tasdik edilecektir.

-Ybraz edilen faturalaryn üzerine il/ilçe müdürlüklerince "asly görülmü?tür ve sertifikaly tohumluk deste?inden yararlanmy?tyr" ibaresi yazylarak asyl nüshasy çiftçiye iade edilir. Bir nüshasy il/ilçe müdürlü?ünde dosyaya konur.

-Ürettikleri sertifikaly tohumu kendi arazilerinde mahsul elde etmek amacyyla eken "Tohumluk Üretici Belgesi"ne sahip çiftçilerden tohumluk faturasy istenilmez. Bu çiftçiler sertifikaly tohumluk kullanym deste?i talep formunda yer alan tohumluk bayisi bölümünü kendileri imzalarlar.

-Sertifikaly fidan/fide saty?y yapan fidan üreticileri veya fidan saty? bayileri, düzenlemi? olduklary faturalara sertifika numarasy ile birlikte satmy? olduklary fidan/fide etiket numara aralyklaryny belirtmek zorundadyrlar.

 ç) Tohumluk sertifikasy fotokopisi

-Tohumluk sertifikalary 2007-2008 yyllarynda düzenlenmi? olmalydyr.

-Stoktaki sertifikaly tohumluklar (Fidan ve Fide hariç) "Tohumluk Sertifikasyonu Uygulama Esaslary Hakkynda Talimat ve De?i?ikli?i" hükümlerine uygun olarak Tohumluk Analiz Raporu alarak saty?a sunuldu?u taktirde desteklemeden yararlandyrylyr.

-2006 yylynda sertifikalandyrylyp 2007-2008 yyllary için geçerli bitki muayene raporuna sahip tüplü fidanlar 2008 yyly yazlyk ve güzlük dikimler için desteklemeden yararlanyr.

-Tohumluk sertifikasy fotokopisi veren fidan üreticileri veya fidan saty? bayileri, ba?/bahçe tesis ederek destekten yararlanacak üreticilere, satylan fidan/fide sertifikasynyn arka kysmyna, fidan/fide sayysy, kime saty? yapyldy?y ve saty? tarihine ait bilgileri yazarak onaylar.

d) Güncelle?tirilmi? ÇKS belgesi Uygulama esaslary

-Ayny alana yyly içinde yazlyk ve güzlük ekim yapan ve sertifikaly tohum kullanan çiftçiler her iki ürün için de desteklemeden faydalandyrylyr.

-Sertifikaly meyve/asma fidany ve çilek fidesi ile kapama bahçe ve ba? tesis edecek çiftçilerin desteklemeye konu tesisleri il/ilçe müdürlüklerince dikim normlaryna göre yerinde kontrol edilerek tutana?a ba?lanyr.

 -Tesis edilen kapama ba? ve bahçe; ürün çe?idinin özelli?ine göre ekonomik olarak ürün verinceye kadar yylda bir kez kontrol edilerek tutana?a ba?lanyr. Çiftçiden kaynaklanan olumsuzluklar oldu?u takdirde ilgili ceza hükümleri uygulanyr.

 -Çiftçiye her bir tesis için, mücbir sebepler dy?ynda bir defaya mahsus olmak üzere destek ödemesi yapylyr. Desteklemeden faydalanamayacaklar A?a?yda belirtilen hususlarda çiftçiler sertifikaly tohumluk kullanym deste?inden yararlanamazlar.

a) Ylgili tebli?in 8 inci maddesindeki hükümleri yerine getirmeyen, 9 uncu maddesinde istenen belgelerle ba?vuru yapmayan ve ÇKS’de özlük, ürün ve arazi bilgileri kayytly olmayan,

b) ÇKS’de kayytly oldu?u yer dy?ynda destek alymyna müracaat eden,

c) Asky listesinde isminin bulunmamasy veya kendisi ile ilgili kayytlarda hata olmasy durumunda, asky süresi içerisinde hataly kayytlaryn düzeltilmesi için ba?vuru yapmayan,

ç) Gerçe?e aykyry beyanda bulunan ve/veya gerçe?e aykyry belge ibraz eden, d) Kamu kurum ve kurulu?lary,

e) Daha önce sertifikaly tohumluk kullanym desteklemesinden faydalanan tohumluk sertifikasy,

f) Yurt içinde ihracat amaçly üretilip sertifikalandyrylan tohumluklar,

 g) Bakanlykça belirlenenler dy?yndaki tür ve çe?itlerde sertifikaly tohumluk kullananlar,

?) Elit ve orijinal synyftaki tohum kullananlar.

Hukuki ve cezai sorumluluklar

-Ylgili Tebli?de belirtilen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen ödemelere esas te?kil eden belgelerin kontrolünden ve kendi hazyrladyklary belgelerden sorumludurlar. Bu yükümlülü?ü yerine getirmeyerek haksyz yere bu Tebli?de belirtilen desteklemelerin ödenmesine neden olanlar ile haksyz yere destekleme ödemelerinden yararlanmak üzere sahte veya içeri?i itibariyle gerçek dy?y belge düzenleyen ve kullananlar hakkynda gerekli cezaî ve di?er kanunî i?lemler yapylyr. Ödeme yapylmadan önce haksyz yere destekleme ödemelerinden yararlanmak üzere sahte veya içeri?i itibariyle gerçek dy?y belge düzenledi?i ve kullandy?y iddiasy ile hakkynda kanuni i?lem ba?latylanlaryn ait oldu?u yyla ili?kin hak edi?leri aksi sübut bulunana kadar ödenmez.

 -Mücbir sebepler (Sava?, destekleme uygulamasyndan yararlanan üreticilerin ölümü, yangyn, sel ve deprem gibi tabi afetler) dy?ynda, haksyz yere yapylan destekleme ödemeleri, ödemenin yapyldy?y tarih itibaryyla, 21/7/1953 tarih ve 6183 sayyly Amme Alacaklarynyn Tahsil Usulü Hakkynda Kanun hükümlerine göre ilgiliden veya ilgililerden (mü?tereken ve müteselsilen) tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairelerine intikal ettirilir.

 - Desteklemeden haksyz yere yararlandy?y tespit edilen üreticilere 18/4/2006 tarih ve 5488 sayyly Tarym Kanununun 23 üncü maddesi uygulanyr.

Daha Detayly Bilgi Yçin Yl Tarym Müdürlü?ümüze (Proje ve Ystatistik ?ube Müdürlü?üne) Dany?ynyz.

 ÇYFTÇYLERYMYZE BOL- BEREKETLY MAHSÜL VE HAYIRLI KAZANÇLAR DYLERYZ.

ANKARA YL TARIM MÜDÜRLÜ?Ü

Tel. 3445950 (5 Hat)- 3156275 Faks. 3156007- 3156275

Web: www.ankara-tarim.gov.tr

e-mail: ankaratarim@tarimnet.gov.tr ankaraproje@tarimnet.gov.tr 

 1871 Kez Okundu


  Geri Dön

     03/07/2008